ĐĂNG KÝ DỰ ÁN

Nhằm bảo vệ quyền lợi của các đại lý, tránh việc cạnh tranh đối đầu, hạ giá sản phẩm. Goman muốn sự cạnh tranh mang tính hợp tác và đảm bảo lợi nhuận cho Đại lý. Đề nghị Đại lý đăng ký các công trình dự án theo mẫu để Goman Việt Nam theo dõi và hỗ trợ.